Kerro kaverille!

Share |

Tule mukaan!

Rakennetaan Yhdessä Yhteistä Parempaa Saloa!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:445946 kpl

Uusimmat kirjoitukset

Sivuja päivitetty:

26.02.2020

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni: Politiikkaa määrittää voimakkaiden vastak­kai­na­set­te­lujen rakentaminen

01.01.2020

Po­li­tiik­kaa mää­rit­tää yh­des­sä te­ke­mi­sen si­jaan ai­em­paa vah­vem­min voi­mak­kai­den vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen ra­ken­ta­mi­nen, ar­vi­oi kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja, val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Kat­ri Kul­mu­ni uu­den­vuo­den­ter­veh­dyk­ses­sään Fa­ce­boo­kis­sa .

KUL­MU­NINmu­kaan päät­ty­nyt vuo­si 2019 ei ol­lut help­po.

– Moni on kut­su­nut sitä po­lii­ti­kan hul­luk­si vuo­dek­si. Mo­nen­lais­ta on kiel­tä­mät­tä vuo­teen mah­tu­nut, myös pal­jon hy­viä asi­oi­ta.

Kes­kus­ta­joh­ta­jan mu­kaan jo ke­vään vaa­leis­sa kävi il­mei­sek­si, et­tä kie­li on muut­tu­nut il­ke­äm­mäk­si, sa­no­mi­sia vää­ri­nym­mär­re­tään.

– Vas­taa­vaa ke­hi­tys­tä on mo­nis­sa muis­sa­kin mais­sa, mut­ta lop­pu­vii­mein on meis­tä it­ses­täm­me kiin­ni, mi­ten po­li­tiik­kaa teem­me.

KUL­MU­NIN mie­les­tä mo­net suu­ret yh­teis­kun­nal­li­set ky­sy­myk­set alu­ei­den eriy­ty­mi­ses­tä, uu­sien työ­paik­ko­jen tär­key­des­tä sekä kou­lu­jen ja ter­veys­pal­ve­lui­den ra­hoit­ta­mi­ses­ta ovat jää­neet mo­nien päi­vän­koh­tais­ten ko­hu­jen ja ai­hei­den jal­koi­hin.

– Meil­le kes­kus­ta­lai­sil­le kes­keis­tä on ta­sa­pai­noi­sen ta­lou­den va­raan ra­ken­net­tu koko Suo­men huo­mi­oi­mi­nen, yrit­tä­jyy­teen no­jaa­mi­nen, kou­lu­tuk­sen ja ter­veys­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen sekä per­hei­den ja kaik­kein heik­ko-osai­sim­pien ase­man pa­ran­ta­mi­nen.

Myös hal­li­tuk­sen oh­jel­ma on Kul­mu­nin mu­kaan jul­ki­sen ta­lou­den osal­ta ta­sa­pai­noi­nen, mut­ta edel­lyt­tää sel­kei­tä työl­li­syys­toi­mia.

– Sii­nä on myös hal­li­tuk­sen tu­le­van ke­vään tär­kein teh­tä­vä.

KES­KUS­TA­JOH­TA­JAN mu­kaan ku­lu­van vuo­den ai­ka­na on saa­tu vie­tyä eteen­päin myös mo­nia kes­kus­ta­lai­sil­le tär­kei­tä asi­oi­ta.

– Kan­sa­ne­lä­ket­tä ja ta­kuu­e­lä­ket­tä nos­te­taan, var­hais­kas­va­tuk­sen ryh­mä­koot pie­ne­ne­vät, po­lii­sien mää­rää li­sä­tään ja tei­tä lai­te­taan kun­toon – muu­ta­mia meil­le kes­kei­siä ta­voit­tei­ta mai­ni­tak­se­ni.

Kul­mu­nin mie­les­tä kes­kus­tan tär­kein teh­tä­vä on luo­da toi­voa suo­ma­lai­sil­le tar­jo­a­mal­la oma us­kot­ta­va vaih­to­eh­to niin ajan­koh­tai­siin po­liit­ti­siin ky­sy­myk­siin kuin myös laa­jem­pi vi­sio hy­väs­tä elä­mäs­tä ja hy­väs­tä suo­ma­lai­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta.

– Sii­hen ei­vät rii­tä ju­lis­tuk­se­no­mai­set ta­voit­teet, vaan ih­mis­ten on voi­ta­va luot­taa ja näh­dä ym­pä­ril­lään, et­tä hei­dän ar­ken­sa muut­tuu pa­rem­mak­si, kun kes­kus­ta on vai­kut­ta­mas­sa yh­teis­kun­nal­li­seen ke­hi­tyk­seen.

SUO­MIon Kul­mu­nin mu­kaan me­nes­ty­nyt sil­loin kun eri po­liit­tis­ten voi­mien vä­lil­lä on pääs­ty yh­tei­sym­mär­ryk­seen vas­tak­kai­na­set­te­lun si­jas­ta.

– Kes­kus­ta on sil­lan­ra­ken­ta­ja joka pys­tyy yh­teis­työ­hön oi­ke­al­le ja va­sem­mal­le. Sen puo­les­ta toi­mim­me edel­leen uu­den vuo­den al­ka­es­sa!

01.01.2020Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni: Politiikkaa määrittää voimakkaiden vastak­kai­na­set­te­lujen rakentaminen
27.01.2019Köyhyyden kierre katkaistava
13.01.2019Kenen johdolla työllisyyden nousu tulevaisuudessa turvataan?
13.01.2019Puoluesihteeri Pirkkalainen: Vaaleja ei ole vielä käyty!
12.02.2018Keskustan eduskuntaryhmä: Perhevapaauudistuksen parannettava perheiden asemaa
05.03.2016YLE: Sipilä; Sisulla loppuun saakka
05.03.2016YLE: Sipilä; Suunnitelmaa B ei ole ? pakkolakeja ei ehditä valmistella